welkom op de website van jbcv jan van den broek communicatie en visualisatie

Deze leveringsvoorwaarden zullen u op verzoek kosteloos worden toegezonden.

 

1.1. Definities

 

1.1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

‘jbcv’:

jbcv (jan van den broek communicatie en visualisatie), gevestigd en kantoorhoudend te ‘s-Hertogenbosch, Admiraliteitslaan 818 (Postadres: Postbus 2290, 5202 CG  ‘s-Hertogenbosch).

 

 ‘Wederpartij’:

degene die met ‘jbcv’ als bedoeld in deze voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen en / of diensten.

 

1.1.2. Onder schriftelijk dient te worden verstaan: per brief, of via e-mail; één en ander met bevestiging van ontvangst (leesbevestiging).

 

1.2. Toepasselijkheid

 

1.2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ‘jbcv’ en op alle overeenkomsten tussen ‘jbcv’ en ‘Wederpartij’.

 

1.2.2. Aanvullende en / of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van ‘Wederpartij’ maken geen deel uit van de overeenkomst tussen ‘jbcv’ en ‘Wederpartij’ en binden derhalve ‘jbcv’ niet, tenzij ‘jbcv’ deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 

1.2.3. Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met die van ‘Wederpartij’, gelden de Algemene Voorwaarden van ‘jbcv’, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

1.2.4. Wanneer deze Algemene Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen ‘jbcv’ en ‘Wederpartij’ tot stand gekomen overeenkomst.

 

1.2.5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

1.2.6. Aanbiedingen, afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van ‘jbcv’, binden laatstgenoemde niet, tenzij bedoelde aanbiedingen, afspraken of overeenkomsten schriftelijk door ‘jbcv’ zijn bevestigd. Als ondergeschikten worden aangemerkt werknemers van ‘jbcv’.

 

1.3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

 

1.3.1. Alle offertes en aanbiedingen van ‘jbcv’ zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van ‘jbcv’ een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door ‘Wederpartij’ wordt aanvaard, heeft ‘jbcv’ het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door ‘Wederpartij’ te herroepen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van ‘jbcv’ dertig dagen geldig.

 

1.3.2. De overeenkomst tussen ‘jbcv’ en ‘Wederpartij’ komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij ‘jbcv’ en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving of opdracht door ‘jbcv’. ‘Wederpartij’ aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving of opdracht of verstrekking van de opdracht.

 

1.3.3. De in 1.3.2 genoemde aanvaarding door ‘jbcv’ kan via elke vorm van  communicatie worden uitgevoerd, dus ook elektronisch.

 

1.3.4.  Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van ‘Wederpartij’ zoals deze door ‘jbcv’ is ontvangen, als juist. Fouten die zijn gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van ‘Wederpartij’.

 

1.3.5. Alle aanbiedingen en offertes en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover ‘jbcv’ beschikt tijdens het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop ‘jbcv’ zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbiedingen, offertes  of orderbevestigingen, dan is ‘jbcv’ bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel prijzen aan te passen. Het bepaalde in artikel 1.7.3 is hierop van toepassing.

 

1.3.6. ‘jbcv’ behoudt zich het recht voor om bestellingen, inschrijvingen en opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

1.4. Koop op afstand

 

1.4.1. Indien en voorzover ‘Wederpartij’ een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 46a en verder, Boek 7 Burgerlijk Wetboek, geldt tevens het bepaalde in dit artikel 1.4.

 

1.4.2. ‘Wederpartij’ heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel 1.11.1 en 1.15, het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door ‘jbcv’ geleverde goederen, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient ‘Wederpartij’ te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan ‘jbcv’, die ‘jbcv’ binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

 

1.4.3. Het bepaalde in 1.4.2 geldt niet indien de overeenkomst tussen ‘jbcv’ en ‘Wederpartij’ betrekking heeft op zaken die:

a. die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van ‘Wederpartij’;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel verouderen;

e. van audio- en video opnamen en computerprogrammatuur indien de ‘wederpartij’ de verzegeling heeft verbroken.

 

1.4.4. Met betrekking tot leveringen door ‘jbcv’ geldt, met uitsluiting van artikel 46f lid 1 Boek 7 Burgerlijk Wetboek, het bepaalde in artikel 1.9.

 

1.5. Gegevens Wederpartij

 

1.5.1. ‘Wederpartij’ is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke ‘jbcv’ overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van ‘jbcv’ te stellen. ‘jbcv’ heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorig lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 

1.5.2. ‘jbcv’ mag het door ‘Wederpartij’ opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een  nieuw adres is medegedeeld.

 

1.5.3. ‘Wederpartij’ staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

 

1.6. Uitvoering opdracht en realisering

 

1.6.1. ‘jbcv’ bepaalt de wijze waarop een overeenkomst wordt uitgevoerd.

 

1.6.2. ‘jbcv’ heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan ‘Wederpartij’, te laten verrichten door derden.

 

1.6.3. Het staat ‘jbcv’ vrij om de uitvoering van een opdracht in gedeelten te laten geschieden. Elke levering c.q. fase van uitvoering wordt alsdan als een afzonderlijke transactie beschouwd.

 

1.6.4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van ‘Wederpartij’ die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt de enkele schriftelijke bevestiging van ‘jbcv’ dat die werkzaamheden krachtens incidentele opdracht door ‘jbcv’ zijn verricht ter zake als voldoende bewijs aanvaard, onverminderd het recht van ‘jbcv’ met andere middelen dit bewijs te leveren.

 

1.6.5. ‘jbcv’ is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van ‘Wederpartij’ vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang te maken.

 

1.6.6. ‘jbcv’ verstuurt een concept van de uitvoering aan ‘Wederpartij’ waarop ‘Wederpartij’ binnen een door ‘jbcv’ te stellen termijn kan reageren. De door ‘Wederpartij’ binnen voornoemde termijn gegeven reactie zal, indien naar het oordeel van ‘jbcv’ mogelijk, worden verwerkt in het definitieve uitvoering. Indien ‘Wederpartij’ niet of niet tijdig reageert op het toegestuurde concept, wordt dit concept als definitieve uitvoering beschouwd.

 

1.6.7. Een uitgevoerde opdracht is beëindigd op het moment dat ‘Wederpartij’ de opdracht heeft goedgekeurd of de betreffende factuur heeft betaald en wordt in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd indien ‘Wederpartij’ niet binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dat de opdracht niet is goedgekeurd. De opdracht wordt alsdan geacht te zijn goedgekeurd op de 31e dag na factuurdatum.

 

1.7. Prijzen en tarieven

 

1.7.1. Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door ‘jbcv’ gehanteerde prijzen en tarieven.

 

1.7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met ‘Wederpartij’ overeengekomen zijn alle door ‘jbcv’ gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport- of verzendkosten.

 

1.7.3. Alle aanbiedingen en offertes en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover ‘jbcv’ beschikt tijdens het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop ‘jbcv’ zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbiedingen, offertes  of orderbevestigingen, dan is ‘jbcv’ bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel prijzen aan te passen. Indien de ‘Wederpartij’ niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar een natuurlijk persoon is, gelden in dat geval de navolgende bepalingen. Prijsverhogingen die zijn ontstaan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, mogen worden doorberekend c.q. in rekening worden gebracht aan de ‘Wederpartij’. De ‘Wederpartij’ is in dat geval gebonden aan de gewijzigde prijs. Prijsverhogingen welke binnen een periode van drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn ontstaan, mogen eveneens aan de ‘Wederpartij’ worden doorberekend met dien verstande dat de ‘Wederpartij’ in dat geval het recht heeft om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht van de prijswijziging, onderhavige overeenkomst te ontbinden zonder overigens schadevergoeding te kunnen eisen of zich op enigerlei opschortingsrecht of verrekening te kunnen beroepen jegens ‘jbcv’.

 

1.7.4. Eventuele door de ‘Wederpartij’ gewenste wijzigingen in de opdracht, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van ‘jbcv’ worden gebracht, bij gebreke waarvan het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de ‘Wederpartij’ komt, tenzij de betreffende wijziging schriftelijk door ‘jbcv’ is bevestigd. ‘jbcv’ is op geen enkele wijze aansprakelijk indien het niet meer mogelijk is om de betreffende wijziging door te voeren c.q. op te nemen in de uitvoering van de werkzaamheden. Extra kosten verbonden aan voornoemde wijzigingen komen geheel voor rekening van ‘Wederpartij’.

 

1.8. Facturering en betaling

 

1.8.1. Facturering geschiedt door ‘jbcv’ binnen drie maanden na levering of terbeschikkingstelling, tenzij schriftelijk anders met ‘Wederpartij’ is overeengekomen.

 

1.8.2. Betaling door ‘Wederpartij’ dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door ‘jbcv’ aangewezen bank- en / of girorekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

1.8.3. Door ‘Wederpartij’ gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien ‘Wederpartij’ vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

1.8.4. Zonder schriftelijke toestemming van ‘jbcv’ is het ‘Wederpartij’ niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ‘jbcv’ te verrekenen met een vordering van ‘Wederpartij’ op ‘jbcv’, uit welke hoofde dan ook.

 

1.8.5. De betalingstermijn als bedoeld in 1.8.2 is een uiterlijke termijn. Bij niet tijdige betaling is ‘Wederpartij’ dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is ‘jbcv’ gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand zal worden gerekend.

 

1.8.6. Indien ‘Wederpartij’ niet of niet tijdig betaalt, is ‘Wederpartij’ aan ‘jbcv’ naast de in artikel 1.8.5 bedoelde rente tevens zonder tussenkomst van de rechtere kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van ‘jbcv’ om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan ‘Wederpartij’ in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

 

1.8.7. In geval van niet of niet-tijdige betaling door ‘Wederpartij’ dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op ‘Wederpartij’ rustende verplichting is ‘jbcv’ gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van ‘jbcv’ om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van ‘Wederpartij’ te vorderen.

 

1.9. Levering en leveringstermijnen

 

1.9.1. ‘jbcv’ zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling c.q. opdracht van ‘Wederpartij’ de goederen en / of diensten leveren of ter beschikking stellen.

 

1.9.2. Alle door ‘jbcv’ gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen. Een overeengekomen termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. ‘jbcv’ vangt niet eerder aan met de uitvoering van de opdracht vóórdat de overeenkomst tot stand is gekomen.

 

1.9.3. Overschrijding van eventueel overeengekomen termijnen door ‘jbcv’ leidt slechts tot verzuim van ‘jbcv’, indien ‘jbcv’, na verloop van de overeengekomen termijn door ‘Wederpartij’ schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming in gebreke is gesteld en ‘jbcv’ alsnog niet nakomt binnen de bedoelde redelijke termijn.

 

1.9.4. ‘jbcv’ heeft het recht op verlenging van de termijn genoemd in het tweede lid van dit artikel, indien door overmacht, door voor rekening van ‘Wederpartij’ komende omstandigheden (waaronder begrepen de verplichtingen als genoemd in artikel 5) of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, in redelijkheid niet van ‘jbcv’ kan worden gevergd dat overeengekomen termijnen worden gerealiseerd.

 

1.9.5. Indien overeengekomen termijnen worden vertraagd ten gevolge van factoren welke te wijten zijn ‘Wederpartij’, dienen de daaruit voor ‘jbcv’ voortvloeiende schade en kosten door ‘Wederpartij’ te worden vergoed.

 

1.9.6. ‘jbcv’ is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens ‘Wederpartij’ op te schorten, zolang ‘Wederpartij’ niet aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met ‘jbcv’ bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop ‘Wederpartij’ alsnog zijn verplichtingen jegens ‘jbcv’ volledig is nagekomen.

 

1.10. Overmacht

 

1.10.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die ‘jbcv’ of ‘Wederpartij’ niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van ‘jbcv’ of ‘Wederpartij’, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ‘jbcv’ of ‘Wederpartij’ komt.

 

1.10.2. Indien ‘jbcv’ haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar organisatie, wordt ‘jbcv’ ontheven van de verplichting tot levering c.q. uitvoering van overeengekomen opdracht, zonder dat ‘Wederpartij’ enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden en worden de verplichtingen van ‘jbcv’ opgeschort tot op het moment dat ‘jbcv’ alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 

1.10.3. ‘jbcv’ is in bovengenoemde omstandigheden bevoegd, zulks geheel te hare beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de bijzondere omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

1.10.4. ‘Wederpartij’ heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien de ‘jbcv’ een beroep doet op overmacht zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel en de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren.

 

1.10.5. In geval van overmacht kan ‘Wederpartij’ geen vergoeding van door hem geleden schade van ‘jbcv’ vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 Burgerlijk Wetboek.

 

1.11. Reclames en klachten; retourzendingen goederen

 

1.11.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient ‘Wederpartij’ klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen dan wel over verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag binnen tien werkdagen na levering of terbeschikkingstelling van de goederen, de stukken of de informatie waarover wordt gereclameerd, schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan ‘jbcv’ mee te delen op straffe van verval van rechtsvordering.

 

1.11.2. Een klacht of een schademelding als bedoeld in het vorige lid schort de betalingsverplichting van ‘Wederpartij’ niet op.

 

1.11.3. ‘jbcv’ heeft het recht bij gebleken gebreken, te harer keuze, tot herstel of vervanging over te gaan.

 

1.11.4. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na vooraf¬gaande schriftelijke toestemming van ‘jbcv’.

 

1.11.5. ‘Wederpartij’ is verplicht de retour te zenden goederen inclusief het originele verzenddocument en / of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen zal ‘jbcv’, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door ‘Wederpartij’ bestelde en / of onbeschadigde goederen leveren of ter beschikking stellen.

 

1.12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

1.12.1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door ‘jbcv’ aan ‘Wederpartij’ geleverde en / of ter beschikking gestelde goederen of diensten komen uitsluitend toe aan ‘jbcv’. Onder ‘jbcv’ wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie ‘jbcv’ met betrekking tot de hier bedoelde goederen of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

1.12.2. Het is ‘Wederpartij’ niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van ‘jbcv’ als bedoeld in voorgaand lid) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘jbcv’ enige door ‘jbcv’ aan ‘Wederpartij’ geleverde en / of ter beschikking gestelde goederen of diensten door ‘jbcv’ is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken of te exploiteren, ‘één en ander al dan niet met inschakeling van derden.

 

1.12.3. Geen enkele bepaling in de met ‘Wederpartij’ gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen ‘jbcv’ en ‘Wederpartij’ strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan ‘Wederpartij’ van rechten als bedoeld in art. 1.12.1, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. ‘Wederpartij’ erkent de rechten van ‘jbcv’ en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden.

 

1.12.4. Partijen verplichten zich voorts ieder voor zich tot volledige geheimhouding waar het betreft bedrijfseigen informatie en voorts om deze niet - direct of indirect – al dan niet te eigen bate aan te wenden. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die een partij door de andere partij ter beschikking is gesteld evenals door de verwerking daarvan verkregen resultaten.

 

1.12.5. Bij overtreding van één van de hiervoor genoemde bepalingen verbeurt de toekortschietende partij ten behoeve van de andere partij een in zijn geheel opeisbare boete van €2.500,− (EUR tweeduizend vijfhonderd) voor elke overtreding en voorts van € 200 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de ‘jbcv’ overige terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en / of volledige schadevergoeding.

 

1.12.6. Indien ‘Wederpartij’ merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 1.12.1 bedoelde rechten, is ‘Wederpartij’ verplicht dit direct schriftelijk mee te delen aan ‘jbcv’. ‘Wederpartij’ zal zonder schriftelijke toestemming van ‘jbcv’ op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien ‘jbcv’ beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal ‘Wederpartij’ daaraan op kosten van ‘jbcv’ alle door ‘jbcv’ gevraagde medewerking verlenen.

 

1.12.7. Het is ‘Wederpartij’ niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten en / of door ‘jbcv’ ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, in de meest ruime betekenis van het woord, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 1.12.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van ‘jbcv’ of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 

1.13. Persoonsgegevens

 

1.13.1. ‘jbcv’ kan, indien de door ‘jbcv’ geleverde goederen de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan ‘Wederpartij’ richtlijnen ter zake van de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens opleggen. ‘Wederpartij’ zal deze richtlijnen stipt naleven.

 

1.13.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is ‘Wederpartij’ verplicht betrokkenen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen in de ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling door ‘jbcv’ aan ‘Wederpartij’ van de hen betreffende persoonsgegevens.

 

1.13.3. ‘Wederpartij’ zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.

 

1.13.4. ‘Wederpartij’ vrijwaart ‘jbcv’ voor alle aanspraken van derden jegens ‘jbcv’ welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door ‘Wederpartij’ van het bepaalde in dit artikel.

 

1.14. Aansprakelijkheid van ‘jbcv’ en vrijwaring

 

1.14.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door ‘jbcv’ geleverde goederen en / of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. ‘jbcv’, auteurs, redacteuren of freelancers van de goederen en / of diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door ‘Wederpartij’ van bedoelde goederen en / of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. ‘jbcv’ aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 1.14 blijkt.

 

1.14.2. De aanwezigheid van een gebrek geeft ‘Wederpartij’ nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde goederen en / of diensten.

 

1.14.3. De totale aansprakelijkheid van ‘jbcv’ wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting).

 

1.14.4. Aansprakelijkheid van ‘jbcv’ voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 1.14.3 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van ‘jbcv’ voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van ‘jbcv’ of door haar ingeschakelde derden.

 

1.14.5. ‘jbcv’ is voorts niet aansprakelijk voor door ‘Wederpartij’ dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en / of ondeskundig gebruik door ‘Wederpartij’ of enige derde van door ‘jbcv’ geleverde of ter beschikking gestelde goederen en / of diensten.

 

1.14.6. Buiten de in artikel 1.14.3 genoemde gevallen rust op ‘jbcv’ geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. Het in artikel 1.14.3 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ‘jbcv’ of van door haar ingeschakelde derden.

 

1.14.7. ‘Wederpartij’ kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met ‘jbcv’ gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat ‘Wederpartij’ ‘jbcv’ deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ‘jbcv’ ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde ‘jbcv’ in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

 

1.14.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat ‘Wederpartij’ de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ‘jbcv’ meldt.

 

1.14.9. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

 

1.14.10. ‘Wederpartij’ vrijwaart ‘jbcv’ voor alle aanspraken van derden ter zake van door ‘jbcv’ geleverde en of ter beschikking gestelde diensten of goederen, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van ‘jbcv’ en ‘Wederpartij’ bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

 

1.15. Beëindiging van de overeenkomst

 

1.15.1. ‘jbcv’ heeft het recht de overeenkomst met ‘Wederpartij’ met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a. ‘Wederpartij’ ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting in welk geval ‘jbcv’ ook kan kiezen voor nakoming;

b. aan ‘Wederpartij’ (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of ‘Wederpartij’ in staat van faillissement wordt verklaard, ‘Wederpartij’ een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of ‘Wederpartij’ onder curatele of bewind wordt gesteld;

c. ten laste van ‘Wederpartij’ beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

d. afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en / of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘jbcv’ ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

 

1.15.2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door ‘Wederpartij’ aan ‘jbcv’ verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

1.15.3. ‘jbcv’ is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens ‘Wederpartij’ nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van ‘jbcv’ op volledige schadevergoeding wegens schending door ‘Wederpartij’ van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd ‘jbcv’ overigens terzake toekomende rechten.

 

1.16. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 

1.16.1. De eigendom van het door ‘jbcv’ geleverde gaat eerst dan op ‘Wederpartij’ over nadat deze het aan ‘jbcv’ te dier zake verschuldigde (daaronder begrepen o.a. koopprijs, inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde vergoedingen en eventuele rente en kosten) heeft voldaan. ‘Wederpartij’ is verplicht zich te onthouden van ieder handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage, doch ‘Wederpartij’ is wel bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening de zaken aan te wenden.

 

1.16.2. Onverminderd hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, komt het door ‘jbcv’ geleverde volledig voor rekening en risico van ‘wederpartij’ vanaf het moment van levering. ‘Wederpartij’ is derhalve verplicht, tot het tijdstip van volledige betaling, de geleverde zaken tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren.

 

1.16.3. Zodra ‘Wederpartij’ op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens ‘jbcv’, heeft ‘jbcv’ het recht vorenbedoelde zaken terug te nemen zonder dat hiervoor eerst rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder  hierdoor schadeplichtig te worden jegens ‘Wederpartij’. Indien terugname niet mogelijk is door welke reden dan ook, zal ‘Wederpartij’ aan ‘jbcv’ een schadevergoeding moeten betalen. ‘Wederpartij’ is verplicht volledige medewerking te verlenen aan alle handelingen en verrichtingen ter effectuering van het in dit artikel geregelde eigendomsvoorbehoud. ‘Wederpartij’ is gehouden ‘jbcv’ onverwijld in kennis te stellen van elk beslag dat op geleverde goederen wordt gelegd. Deze kennisgeving dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

1.16.4. Daarnaast heeft ‘jbcv’ een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval ‘jbcv’ een beroep op dit recht doet, vervalt het recht niet door het stellen van zekerheid door ‘Wederpartij’.

 

1.17. Toepasselijk recht en geschillen

 

1.17.1. Op elke door ‘jbcv’ met ‘Wederpartij’ gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

1.17.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door ‘jbcv’ met ‘Wederpartij’ gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van ‘jbcv’, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

1.18. Diversen

 

1.18.1. Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen ‘jbcv’ en ‘Wederpartij’ gesloten overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan.

 

1.18.2. Alle door ‘jbcv’ gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens ‘Wederpartij’ uit hoofde van de met ‘Wederpartij’ gesloten overeenkomst en / of deze Algemene Voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van ‘Wederpartij’.

 

1.18.3. Wijzigingen en / of aanvullingen van/op de met ‘Wederpartij’ gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

1.18.4. ‘jbcv’ is gerechtigd zijn rechten en / of verplichtingen uit de met ‘Wederpartij’ gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en / of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 Burgerlijk Wetboek dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht ‘jbcv’ uit zijn verplichtingen jegens ‘Wederpartij’ zal zijn ontslagen.

‘Wederpartij’ is verplicht op eerste verzoek van ‘jbcv’ alle door ‘jbcv’ voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

 

1.18.5. Het is ‘Wederpartij’ zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘jbcv’ niet toegestaan zijn rechten en / of verplichtingen uit een met ‘jbcv’ gesloten overeenkomst(en) aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren.

‘jbcv’ zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

 

 

‘s-Hertogenbosch, 4 oktober 2007

 

 

leveringsvoorwaarden

 

NAAR

BOVEN

 

jbcv jan van den broek communicatie en visualisatie

 

Duurzame communicatie in tekst en beeld

© 2005 - 2017 jbcv